Informácie o súťaži

Vyhraj úžasné ceny

Nakresli svoje auto snov... Nechaj sa uniesť svojou tvorivou predstavivosťou!
Auto, ktorým budú jazdiť ľudia v budúcnosti, môže byť práve to, ktoré nakreslíš Ty. Pošli svoj príspevok a uskutočni svoje sny so spoločnosťou TOYOTA.

Cieľom Umeleckej súťaže TOYOTA - Vysnívané auto je vytvoriť deťom možnosť zabaviť sa a pochopiť dôležitosť snov prostredníctvom nakreslenia „vysnívaného auta” s použitím ich kreatívnej fantázie.


10. ročník výtvarnej súťaže Auto snov („Toyota Dream Car Art Contest“):
Podávanie prihlášok a podmienky účasti

Téma súťaže: Vaše „auto snov“ (Dream Car)

Cieľová skupina uchádzačov: Uchádzači do 15 rokov veku (vrátane), žijúci s trvalým bydliskom v Slovenskej republike

Vekové kategórie: Kategória (1): do 8 rokov Kategória (2): 8-11 rokov Kategória (3): 12-15 rokov

Termíny pre podávanie prihlášok: 1. decembra 2015 až 31. januára 2016 (po tomto dátumu už prihlášky nebudú prijímané)

Pokyny pre podávanie prihlášok do súťaže: Zašlite prosím Váš obrázok/kresbu na adresu súťaže v súlade s nižšie uvedenými pokynmi.

Rozmery papiera:

Je nevyhnutné dodržať predpísaný rozmer papiera: nie väčší ako 400mm x 550mm.

Výtvarný prostriedok:

Podľa vašej voľby. Môžete použiť farebné ceruzky/pastelky, fixky, farebné uhly, vodové farby atď.

Prihlasovať sa nemôžu výtvarné práce predstavujúce počítačovú grafiku, obrázky vytvorené pomocou počítača, koláže, výstrižky apod. Taktiež nebudú prijaté kresby, ktoré vznikli v spolupráci niekoľkých účastníkov (na jednej štvrtine).

Výtvarná práca musí byť farebná, prosíme aj o vykreslenie pozadia.

Prihlasovací formulár:

Vyplňte prosím prihlasovací formulár. Prihlasovací formulár si môžete stiahnuť z nižšie uvedených webových stránok www.dreamcar.toyota.sk príp. ho získate u autorizovaného predajcu Toyota na Slovensku (zoznam http://dealer.toyota.sk/dealer/home.wp) Vyplňte všetky požadované položky prihlasovacieho formulára a bezpečne ho prichyťte na zadnú stranu vášho obrázku. Spôsob podávania prihlášok je podrobnejšie popísaný na prihlasovacom formulári. K účasti v súťaži je nevyhnutný súhlas rodiča alebo zákonného opatrovníka.

Adresa na zasielanie:

TOYOTA CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s. r.o.
Administratívna kancelária soutěže „Toyota Dream Car Art Contest“
Gagarinova 7/C,
821 01 BRATISLAVA

Hodnotiace kritériá:

Výtvarné práce budú hodnotené v dvoch etapách. Predložené práce budú najprv hodnotené v rámci Národného kola súťaže, kde budú v každej vekovej kategórii vybrané tri najlepšie kresby. Trojica najlepších kresieb z každej vekovej kategórie postúpi do celosvetového kola súťaže (World Contest). V rámci celosvetového kola potom porotcovia výtvarnej súťaže „Toyota Dream Car Art Contest“ vyberú najlepšie práce zaslané z jednotlivých krajín a zvolia víťaza na prvom, druhom a treťom mieste (zlato, striebro, resp. bronz), spoločne s menovaním finalistov súťaže. Z finalistov celosvetového kola (World Contest) budú vybraní držitelia zvláštnych cien (Special Award).

Ceny pre víťaza:

Na webovej stránke www.dreamcar.toyota.sk budú v marci 2016 oznámené tri najlepšie výtvarné práce z jednotlivých vekových kategórií v rámci Národného kola súťaže a víťazi získajú hodnotné ceny zo sveta modernej elektroniky. V celosvetovom kole súťaže (World Contest) bude účastníkom na prvom, druhom a treťom mieste udelený slávnostný certifikát a mimoriadna cena; títo účastníci budú súčasne pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien do Japonska.

Oznámenie víťazov:

Výsledky Národného kola budú oznámené v marci 2016; výsledky celosvetového kola súťaže potom budú vyhlásené v septembri 2016. Všetky výsledky budú zverejnené na globálnych webových stránkach súťaže www.toyota-global.com/events/dream_car_art_contest/ Víťaza bude kontaktovať administratívna kancelária súťaže (v prípade skupiny bude kontaktovaná zodpovedná osoba).

Upozornenie:
 • Nebudú prijaté príspevky, ktoré už boli zverejnené, príspevky podané do iných súťaží a príspevky porušujúce autorské práva tretích strán.
 • Každý účastník môže zaslať aj viacej prác. Udelená však bude iba jediná cena na osobu.
 • Zúčastniť sa môžu taktiež rodinní príslušníci zamestnancov TMC alebo spoločností spriaznených s TMC.
 • Súkromné údaje získané v rámci súťaže nebudú použité pre žiadny iný účel.
 • Žiadne z výtvarných prác podaných do súťaže nebudú účastníkom zaslané naspäť.
 • Všetky práva k predloženým výtvarným prácam, vrátane napr. práva na uverejnenie, používanie, prispôsobenie, úpravy a prepracovanie, budú patriť spoločnosti Toyota Motor Corporation.
 • Podané výtvarné práce môžu byť využité v inzercii a tlačových materiáloch spoločnosti Toyota Motor Corporation pre reklamné účely.
 • Nárok na cenu nie je možné žiadnym spôsobom prevádzať na tretie strany ani predávať.
 • Víťazi musia spoločnosti Toyota Motor Corporation predložiť vyhlásenie potvrdzujúce splnenie kvalifikačných podmienok spoločne so súhlasom, že svoje víťazné práce nebudú podávať do žiadnej inej súťaže.

 

Uchovávanie osobných informácií:
Účely využitia:
 • Oznámenie o hodnotení a výsledkoch hodnotenia tejto súťaže.
 • Zasielanie cien v rámci tejto súťaže poštou.
 • Prieskumy pre účely zlepšovania obsahu tejto súťaže a pre účely anonymnej štatistickej analýzy (v rámci marketingových aktivít apod.).
 • Akýkoľvek spôsob použitia, ktorý Toyota Motor Corporation uzná za nevyhnutný (s vynaložením primeranej ochrany) pre zabezpečenie spravodlivého a bezpečného priebehu celej súťaže.
  Poskytovanie osobných informácií tretím stranám:

  Osobné informácie nebudú bez súhlasu príslušnej osoby poskytované žiadnej tretej strane, s výnimkou poskytovania osobných informácií dodávateľom v rozsahu nevyhnutných pre realizáciu tejto súťaže.

  V rámci realizácie a správy tejto súťaže budú osobné informácie poskytnuté spoločnosti, ktorá na základe zmluvy zabezpečuje spracovanie osobných informácií a používa zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia.

  Videá z minulých ročníkov:

  Hore Späť